سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابراهیم اصیلیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد کشاورزی
ناصر هنرجو – دانشگاه آزاد خوراسگان

چکیده:

تحقیق حاضر برای تعیین اثرغلظت های مختلف پتاسیم و منیزیم درمحلول غذایی برعملکرد خیارگلخانه ای با استفاده از بسترپرلیت درگلخانه به اجرا درآمده استاین آزمایش بصورت فاکتوریل باپایه کاملا تصادفی و با کشت یک رقم خیارخسیب درسه تکرار و درهرتکرار ۲ گیاه درگلدانهای بیست لیتری درگلخانه انجام گرفت اطلاعات لازم شامل عملکرد میوه و غلظت عناصرغذایی دربرگ درهریک از تیمارها ثبت گردید برطبق نتایج این آزمایش بسیاری از پارامترهای رشد و عملکرد میوه ی خیار به طور معنی داری تحت تاثیر قرارگرفت نتایج نشان داد که بالاترین عملکرد درسطح اول پتاسیم و منیزیم بدست آمد.