سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد ارشادی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
ایوب دارابی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
محمود اثنی عشری – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

پاکلوبوترازول یکی از مهمترین ترکیبات تریازولی است که به عنوان یک کند کننده رشد می تواند تنش های محیطی را در گیاهان کاهش دهد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات پاکلوبوترازول در کاهش آسیب های ناشی از تنش سرمایی و میزان رشد رویشی نهال های بادام (Prunus amygdalus) رقم شاهرود ۱۲ بود. تیمارها شامل ۵ غلظت صفر (شاهد) ،۱۲۵، ۲۵۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ پی پی ام کولتارد( با غلظت ۲۵۰ گرم بر لیتر ماده موثره پاکلوبوترازول) بود که روی نهال های یکساله بادام در نهالستان پردیس واقع در شهرستان فامنین محلولپاشی شد. برای اندازه گیری نشت یونی جوانه ها و سفید شدن بافتهای جوانه دراثر تنش سرما نمونه برداری در دو مرحله زمانی ۲۵ دی و ۲۵ اسفند صورت گرفت. سپس نمونه ها در دستگاه Frezing chamber تحت تنش سرمایی با دماهای ۰، ۵-، ۱۰-، ۱۵- و ۲۰- درجه سانتی گراد قرار گرفتند. فاصله میانگرها در دو مرحله زمانی ۲۰ مهر و ۲۰ دی اندازه گیری شد. با کاهش دما میزان نشت یونی افزایش یافته بود اما غلظت۵۰۰ پی پی ام سبب کاهش معنا داری در نشت یونی جوانه ها نسبت به سایر غلظت ها بویژه غلظت شاهد شده بود. تا محدوده تیمار سرمایی ۱۵- درجه سانتی گراد کاربرد پاکلوبوترازول با غلظت ۵۰۰ پی پی ام توانسته بود باعث کاهش خسارت و مرگ بافت ها شود. پاکلوبوترازول در غلظت ۵۰۰ پی پی ام توانسته بود فاصله میانگره ها را به طور مشهودی کاهش دهد.