مقاله اثرات هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی بذور پیازچه (.Allium fistulosum L) تحت تنش شوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: اثرات هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی بذور پیازچه (.Allium fistulosum L) تحت تنش شوری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیازچه
مقاله شوری
مقاله جوانه زنی
مقاله هیدروپرایمینگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آل عمرانی نژاد سیدمحمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی اقدم علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جوانه زنی یکی از مهمترین مراحل رشدی گیاه محسوب می شود، بطوری که تاثیری عمیق بر سایر فعالیت های رشدی گیاه دارد. این مرحله نسبت به تنش های محیطی بویژه شوری و خشکی بسیار حساس بوده و بهبود آن در شرایط نامساعد محیطی سبب افزایش مقاومت گیاه به این شرایط می گردد. پرایمینگ به عنوان یک راه کار جهت تسهیل جوانه زنی و افزایش مقاومت بذر به شرایط نامطلوب محیطی است. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی بذر گیاه پیازچه تحت تنش شوری به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل ۵ سطح مختلف شوری (غلظت های صفر (شاهد)، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی گرم (NaCl) و تیمارهای پرایمینگ در ۳ سطح (بدون خیساندن (شاهد)، ۲۴ و ۴۸ ساعت خیساندن) بودند. صفات مورد ارزیابی شامل درصد جوانه زنی روزانه، درصد جوانه زنی نهایی و سرعت جوانه زنی نهایی بذور پیازچه بودند. نتایج آزمایش نشان دهنده غیرمعنی دار شدن اثرات متقابل میان تیمارهای پرایمینگ و سطوح مختلف شوری بود. بررسی سطوح مختلف شوری نشان داد با افزایش شوری، صفات جوانه زنی در غلظت شاهد (عدم استفاده از کلرید سدیم) برتری معنی داری بر سطوح دیگر داشتند. مطالعه بذور بدون پرایم در مقایسه با بذور پرایم شده به مدت ۲۴ ساعت فقط از نظر سرعت جوانه زنی معنی دار شد. اما بذور پرایم شده با مدت زمان ۴۸ ساعت بطور معنی داری سبب کاهش شاخص های جوانه زنی شد.