سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا کازرانی – بخش فیزیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
نرجس لطیفی پور – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

چکیده:

پژوش های علمی حاکی از تأثیر مثبت آب انار در پیشگیری از تصلب شرائین و کاهش فشار خون می باشد. با اینحال اثرات قلبی- عروقی این میوه بر اساس متدولوژی علمی به خوبی شناخته نیست. در این پژوهش به بررسی اثرات قلبی انار در قلب ایزوله موش صحرایی پرداخته شد. برای این منظور، قلب ۵ سر موش صحرایی تحت بیهوشی عمیق(پنتوباربیتال سدیم) خارج شده و توسط دستگاه لانگن دورف مورد مطالعه قرار گرفت. پس از تثبیت قلب (حداقل ۲۰ دقیقه)، آب انار لیوفیلیز شده به میزان های ۱ ۲ و ۴% (به ترتیب به مدت ۵ دقیقه) به محلول کربس ورودی به قلب افزوده شد. میانگین ضربان قلب و فشار پرفوزیون کرونر با افزودن آب انار تغییر معنی داری نشان نداد.با اینحال فشار داخل بطن قبل از افزودن آب انار ۹۱± ۶۶/۶میلی متر جیوه بود که در پایان ۵ دقیقه پرفوزیون با محلول حاوی ۴% آب انار به ۱۱/۰± ۷۸/۲میلی متر جیوه افزایش یافت و ۵ دقیقه پس از قطع درمانبه ۱۳/۱± ۸۷/۰میلی متر جیوه رسیدp<0.001) این پژوهش پیشنهاد میکند آب انار در غلظت های ۴-۱درصد تأثیر معنی داری بر ضربان قلب و تونوس شریان کرونر قلب ایزوله موش صحرایی ندارد ولی موجب افزایش تأخیری اینوتروپی قلب میگردد.