سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد کارگر – دانشجوی کارشناس ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا مطلبی آذر – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز
سعداله علیزاده – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز
رحیم امیری خواه – دانشجوی کارشناس ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات نفتالین اسید استیک و کینتین بر تولید سوخچه دو توده محلی لاله واژگون آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار صورت پذیرفت. از فلس تازه توسعه یافته به عنوان ریز نمونه استفاده شد. نفتالین اسید استیک و کینتین هر کدام به ترتیب در غلظتهای ۰ و ۰/۵ و ۱ میلی گرم در لیتر و ۰/۵ و ۱ و ۲ میلی گرم در لیتر در محیط کشت موراشی و اسکوگ (MS) دارای ۸ گرم در لیتر آگار و ۴۵ گرم در لیتر ساکارز مورد استفاده قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و میانگین ها با آزمون دانکن مقایسه شدند. نتایج پژوهش نشان داد که تیمار ۱ میلی گرم در لیتر NAA در ترکیب با ۱ میلی گرم در لیتر KIN بالاترین میزان تولید سوخچه را در بر داشته است. توده جمع آوری شده از منطقه کوهرنگ از توانایی پرآوری بالاتری نسبت به توده مربوط به منطقه دشت ارژن فارس برخوردار بود.