سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هادی نجفی نوایی – دانشجی کارشناسی ارشد
عباسعلی نوری نیا – استادیاران پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابوالفضل فرجی –
محمدرضا داداشی –

چکیده:

بهمنظور بررسی ومقایسه نظامهای کم نهاده و متداول برروی رشد گیاهچه های ژنوتیپ های کلزا این آزمایش درسال زراعی ۹۰-۸۹ درایستگاهتحقیقات کشاورزی گرگان درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی RCBD درسه تکرار اجرا شد دو فاکتور نظام زراعی A دردو سطح a1 نظام کم نهاده LI و a2 نظام متداول CM دردو محیط و ژنوتیپ B درده سطح شامل تعداد ده ژنوتیپ کلزا مورد بررسی قرارگرفتند کشت بذور درهرکرت بطور جداگانه درمحیطهای آماده شده درتاریخ نهم آذرماه انجام شد درمرحله کامل شدن رشد دانه رست ها صفات وزن خشک ریشه ساقه برگ وهمچنین طول ریشه طول ساقه و طول دانه رست ژنوتیپ ها بطور جداگانه پس ازنمونه گیری و انتقالنمونه ها به آزمایشگاه تعیین واندازه گیری شد نتایج تجزیه واریانس مرکب داده های بدست آمده از دو محیط نشان داد که تفاوت معنی داری بین وزن خشک و همچنین طول ریشه و ساقه درمرحله گیاهچه ای دردو نظام زراعی دیده نشد بین ژنوتیپ ها نیز ازنظر صفاتمورد بررسی تفاوت قابل ملاحظه ای وجود نداشت درعین حال رقم Rgs کمترین و رقم هایولا ۶۰ بیشترین طول ریشه اصلی و همچنین رقم بهبهان بیشترین و هایولا ۳۰۸ کمترین طول ساقه را داشتند