سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی اعظمی – عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی
محسن عباس نیا – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
حجت شاکری زارع – دانش آموخته کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی
زکیه صابری ایرج – دانش آموخته کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی

چکیده:

شهرمشهد به عنوان دومین کلانشهر کشوردردشت مشهد و حوضه آبریز کشف رود واقع شده که دردهه های اخیر از رشد و توسعه شتابان و گسترده ایبرخوردار است این شهر درفرایند توسعه خود به طورمستقیم و غیرمستقیم در وضعیت طبیعی منطقه تاثیر گذاشته است دراین تحقیق از دیدگاه ژئومورفولوژی تاریخی برای بررسی اثرات نامطلوب توسعه شهرمشهد از روشهای تحلیلی و تلفیق آن با روشهای تجربی ا ستفاده شده است که برطبق این روشها مشخص شد این شهر با توسعه خود بسیاری از چشم اندازهای طبیعی را از بین برده و به مناظر شهری تبدیل کرده است گسترش شهر مشهد بدون توجه به شرایط محیطی و مورفولوژیکی منطقه صورت گرفته است و این امر سبب بروز بحرانهای محیطی دراین کلانشهر شده است از آن جمله م یتوان به ظهور مشکل سیلاب و آب گرفتگی سطحی منطقه وقوع فرونشست های محلی تغییر مورفولوژی حوضه های آبریز و رودخانه کشف رود اشاره کرد.