سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عطیه اورعی – کارشناس ارشد باغبانی
مهناز کیانی – استادیار گروه گیاهان زینتی، پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
ابراهیم گنجی مقدم – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد

چکیده:

در این آزمایش اثرات نانوذرات نقره، تیوسولفات نقره، هیدروکسی کوئینولین و دو ماده طبیعی، تیمول و کارواسرول بر عمر پس از برداشت و برخی از خصوصیات کیفی گل رز رقم ’دلس ویتا‘ مورد ارزیابی قرار گرفت. گل های شاخه بریده به صورت تیمار کوتاه مدت با نانوذرات نقره (۲/۵ و ۵ و ۱۰ میلی گرم در لیتر)، تیوسولفات نقره ( ۰/۵ و ۱ و ۲ میلی مولار)، اسانس تیمول ( ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۴۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر) و کارواسرول و هیدروکسی کوئینولین ( ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم در لیتر) حاوی ۵ درصد ساکارز تیمار شدند. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی با ۸ تکرار، هر تکرار شامل یک گل انجام شد. با توجه به نتایج، تیمار نانوذرات نقره ( ۱۰ میلی گرم در لیتر) بیشترین میانگین طول عمر ( ۱۹ روز)، جذب آب و وزن تر نسبی را نشان داد . در تیمار با مواد طبیعی، تیمول نتایج مشابهی با تیوسولفات نقره وهیدروکسی کوئینولین نشان داد ولی کارواسرول اثر مثبتی نشان نداد. با در نظر گرفتن نتایج و جنبه های اقتصادی و کاربردی مواد مورد آزمایش، تیمار نانوذرات نقره را می توان در جهت افزایش عمر گلجای رز رقم ’دلس ویتا‘مورد استفاده قرار داد.