سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیوا غریبی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
عبدالرسول سلمان ماهینی – دانشیار گروه محیطزیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین وارسته مرادی – استادیار گروه محیطزیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

تنوع زیستی به دلیل فعالیتهای انسانی با سرعت فزایندهای در حال از بین رفتن است. یکی از عمدهترین تهدیدهای تنوع زیستی، توسعه زیرساختها است. این فرایند به صورت کاهش در فراوانی بسیاری از گونهها، به حداکثر رساندن افزایش گونههای تهدیدشده و انقراض آنها و آمیزش گونههای با فراوانی کم است. محرک اصلی تغییر تنوع زیستی، بهرهوری از زمین و تغییر پوشش زمین، تغییر اقلیم، آلودگی، تکهتکه شدن زمین و توسعه زیرساختها است. بارزترین تأثیر جاده روی جامعه پرندگان در فاصله۰۵۵ متری از حاشیه جاده به سمت مرکز جنگل اتقاق میافتاد . علاوه بر این در گذشته تلاشهای بسیاری برای تعیین کاهشکمی جمعیتهای حیات وحش در رابطه با فاصله از زیرساختها شده است. تجزیه و تحلیلها نشان میدهند که زیرساختها می- توانند اثرات منفی روی فراوانی پستانداران و پرندگان داشته باشند و این اثرات در مجاورت زیرساختها آشکارتر است. در مجموع، شدت ترافیک به نظر میرسد که نقش بسیار مهمی در کاهش هر دو جمعیت پرندگان و پستانداران نزدیک جاده دارد