سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ساره رحیمی – دانش آموخته رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

امروزه یکی از سوالات مهم در هیدرولوژی این استکه اگر اقلیم جهان گرم شود در آ ینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در اثر این پدیده یک آشفتگی در سیستم طبیعت بوجود خواهد آمد و اگر چنین شود طبیعت در برابر آن پدیده چه واکنشی از خود نشان خواهدداد؟ تشدید و برهم خوردگی چرخه آب ممکن است منجر به تغییر پذیریمنابع اب افزایش در فراوانی شدت و مدت بلایای طبیعی از قبیل طوفان ها سیلاب ها و خشکسالی ها شود. و همچنین موبج تشدید گرمای زمین در بین بازخورهای ناشی از تبخیر آب گردد که برمحیط زیست تاثیر گذار خواهد بود این مقاله بطور خلاصه به بررسی علوم و روند تاریخی در تغییرات هیدرولوژیک از قبیل بارش رواناب، تبخیر آب تروپوسفر و رطوبت خاک تعادل توده های یخی تبخیر از آبهای آزاد تبخیر و تعرق و طول فصل رشد می پردازد.