سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوذر سلیمانی شیری – کارشناس ارشد زلزله
نقدعلی حسین زاده – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

دراین پژوهش پایه های یک پل بتنی دردوحالت کوتاه و بلند با استفاده ازنرم افزار IDARC-2D مورد تحلیل دینامیکی غیرخطی قرارگرفته و بارزلزله دردوحالت فقط مولفه افقی و اثرتوام مولفه های افقی و قائم به آن اعمال شده است نتایج نشان میدهد که مولفه قائم زلزله سبب افزایش نیروهای محوری درپایه های پل درهردوحالت کوتاه و بلند میگردد که این نرخ افزایشی درپایه های بلند بیشتر به چشم می خورد همچنین پایه های بلند تحت اثر مولفه های قائم و افقی زلزله وارد مرحله غیرخطی شده و درابتدا و انتهای آنها مفاصل پلاستیک تشکیل میگردد درحالیکه پایه های کوتاه درحالت خطی باقیمانده و درپایه های میانی دچار ترک خوردگی می شوند.