سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نقدعلی حسین زاده – استادیار پژوهشکده سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی ز
سیدمحمود حسینی – دانشیار پژوهشکده سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زل
ابوذر سلیمانی شیری – کارشناس ارشد زلزله

چکیده:

در میان انواع سازه ها، پل ها به عنوان یکی از ارکان شریانهای حیاتی که لازم است بعد از زلزله بعنوان راه دسترسی به بیمارستانها، ایستگاه های آتش نشانی و سایر خدمات بحران مورد استفاده قرار گیرد، بی تردید جایگاه ویژه ایدارند. نتیجه خسارت و یا انهدام پلها در یک زلزله شدید، شامل فقدان دسترسی به خدمات اضطراری، از دست دادن زندگی و در درازمدت وقفه در سیستم حمل و نقل میگردد.طی زلزله های اخیر، تخریب بسیاری ازپلهای که با آیین نامه های نسبتا جدید طراحی شده بودن ن شان داد که هنوز هم درمورد طراحی لرزه ای پلها مسائل ناشناخته وجود دارد .یکی از مسائلی که توسط پژوهشگران به عنوان عاملتخریب معرفی شده اثر توأم مولفه های قائم وافقی شتاب زمین می باشد . ازسوی دیگردر زلزله های شدید معمولارفتارسازهها وارد محدوده غیرارتجاعی می گر دد و در واقع با تحلیل ارتجاعی نمی توان به نتایج مطلوببرای طراحی لرزهای پلها دست یافت. طراحان معمولا درطرح لرزه ای پایه های پل بتن مسلح، اثرمولفه قائم زلزله را در نظر نمیگیرند. حال آنکه اندازهگیریهای حرکت زمین درطول زلزله های گذشته نشان می دهد که حداکثر شتاب قائم میتواند با حداکثر شتاب افقی زلزله برابری کند یا ممکن است حتی مقدار بزرگتری داشته باشد.دراین تحقیق، مطالعه موردی برروی یک پل واقعی بتن مسلح انجام شده است . دراین مطالعه، پایه های یکی از و تحت اثر شتاب نگاشتهای سه IDARC-2D قابهای پل موردنظر در دو حالت کوتاه و بلند با استفاده نرم افزارزلزله طبس، بم و السنترو مورد تحلیل دینامیکی غیرخطی بصورت جداگانه در دوحالت ۱- فقط مولفه افقی زلزله -۲ مولفه های افقی و قائم زلزله بصورت توام قرار گرفته است . نتایج به دست آمده بیانگر افزایش نیروهای محوریدرپایههای قاب موردمطالعه درهردوحالت کوتاه و بلند می باشدکه این نرخ افزایشی درپایههای بلند بیشتر به چشم میخورد، همچنین پایه های بلند به دلیل اثرات کمانشی میلگردهای طولی تحت اثرمولفه های قائم وافقی زلزلهواردمرحله غیرخطی میشود ومفاصل پلاستیک درابتدا وانتهای پایهها تشکیل میشود این درحالی است که پایههای کوتاه درحالت خطی باقی مانده ودچارترک خوردگی درپایههای میانی قاب میشوند