سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید وارسته – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، سازمان آب و برق خوزستان
سمانه عبدویس – دانشجوی دکتری منابع آب، سازمان آب و برق خوزستان
کاظم حمادی – دکتری هیدرولوژی و منابع آب،استاد مدعو دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

در سالهای اخیر به دلیل توسعه شهری و طرحهای کشاورزی و صنعتی اجرای طرحهای انتقال آب بین حوضهای به عنوان راهکاری برای رفع کمبود آب در مناطق مقصد مورد توجه قرار گرفته است. اما این طرحها اثرات نامطلوب کمی و کیفی بر منابع آب حوضههای مبدادارد. در این تحقیق با اجرای مدل هیدرولیکی HEC_RAS در دبیهای معین وکمتر از دبی نرمال رودخانه کارون، نشان داده شد که عملکرد برخی ایستگاههایپمپاژ کاهشیافته و یا از حیز انتفاع خارج شدهاند. همچنین تامین نیاز زیست محیطی رودخانه در پایین دست با کاهششدید مواجه خواهد شد.