سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین صبوری – گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاوو
رقیه تولی – گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاوو

چکیده:

هدف از آزمایش حاضر بررسی اثرات تنش اسمزی و کاهش دما بر روی مؤلفه های جوانه زنی سویا بود. آزمایش به صورت فاکتوریل و بر مبنای طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه دانشگاه گنبد کاووس انجام شد. در این پژوهش نه سطح پتانسیل اسمزی (صفر، ۳- ، ۴- ، ۶- ، ۹- ، ۱۲- ، ۱۵- ، ۱۸- و ۲۱- بار) و شش سطح تیمار دمایی ( ۶ ، ۹ ، ۱۲ ، ۱۵ ، ۱۷ ، ۲۰ درجه سانتی گراد) مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد بررسی شامل حداکثر جوانه زنی (Gmax) سرعت جوانه زنی (R50) یکنواختی جوانه زنی (GU) 10 و ۵۰ و ۹۰ درصد جوانه زنی (D10 و D50 وD90 ) بود.نتایج این پژوهش بیانگر این مطلب بود که عامل افزایش پتانسیل اسمزی و کاهش دما بر روی مولفه های مورد بررسی تفاوت معنی دار ایجاد می کند. حداکثر جوانه زنی سویا در دمای ۲۰ و ۱۷ درجه است و با کاهش دما کاهش می یابد. بالاترین یکنواختی جوانه زنی در دمای ۲۰ درجه اتفاق افتاد و سرعت جوانه زنی نیز با کاهش دما کاهش یافت. همچنین مشخص شد پتانسیل اسمزی بالاتر از ۶- بار به طور چشمگیری باعث افت مولفه های جوانه زنی در سویا می گردد.