سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نسیم نوربخش بیدختی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی
فروغ عباسی – استادیار دانشگاه آزاد مشهد
علی گنجعلی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

درسالهای اخیر با استفاده از گیاهان که خاصیت دگرآسیبی آللوپاتی داشته بطور طبیعی مانع جوانه زنی بذور رشد علفهای هرز می شوند نوعی راهکارجایگزین علف کش ها مطرح گردیده است درجهت شناسایی پتانسیل های دگرآسیبی موجود درگیاهان اطرافمان ازمایشی درقالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و سه تکرار درشاریط بهینه گلخانه ای به منظور بررسی تاثیر دگرآسیبی برگ گردو برمیزان پرولین موجود دربخش هوایی و زمینی دو گونه علف هرز بروموس (Bromus inermis, B. tomentollos به مورد اجرا گذاشته شد تیمارهای مورد آزمایش شامل مقادیر ۱۰و۲۰ گرم پودربرگ گردو دریککیلو خاک بود دراندام هوایی دردوگونه اینرمیس و تومنتولوس با افزایش مقدار برگ گردو درمیزان پرولین دربرگ علفهای هرز افزایش مشاهده شد بطوریکه حداکثر میزان پرولین درگلدانهای حاوی ۱۰ گرم درکیلوگرم خاک مشاهده شد که نسبت به گیاه شاهد ۳۰ درصد دراینرمیس و ۳/۱ برابر درتومنتولوس افزایش ایفت و درغلظت ۲۰ گرم درکیلوگرم خاک کمترین غلظت پرولین دراینرمیس مشاهده شد که نسبت به گیاه شاهد ۱۸ درصد کاهش داشت ولی درتومنتولوس ۲/۵ برابر افزایش نشان داد.