سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم مکلف سربند – کارشناس دفترفنی شرکت آب منطقه ای اردبیل
بهروز پورمهر – مدیردفتر طرح های توسعه منابع آب شرکت اب منطقه ای اردبیل
مهدی نعمتی حسینلو –
خسرو حمزه پور –

چکیده:

۲۵سال پس از توسعه مهندسی ارزش درسال ۱۹۷۸ به منظور ارتقای سیمای طرح های بزرگ مفهوم برنامه ریزی ارزش VP: Value Planning ارایه گردید این مفهوم با بهره گیری از محورهای اصلی متدولوژی ارزش کار تیمیچندرشته ای خلاقیت کارکرد گرایی و برنامه نظام مند و نیز توجه به مقوله های ریسک و برنامه ریزی استراتژیک درتعیین چارچوب های اصلی و سیمای طرح از اهمیت و کارایی بیشتری نسبت به سایر رویکردهای متدولوژی ارزش برخوردار است مطالعه برنامه رییز ارزش سیمای منابع اب دشت مغان یکی از نمونه های موفق بومی درزمینه مطالعات برنامه ریزی ارزش است که درجهت بهبود سیمای طرح های منطقه مغان با عنایت به پتانسیل منابع آبی و خاکی بالفعل و بالقوه تا تراز ۷۵۰ متر با رویکرد توجیهات اقتصادی فنی و توسعه حداکثری و با هدف افزایش شاخص ارزش ازطریق کاهش هزینه های دوره عمر بهبود معیارهای کیفی و یا درمحدوده ۱۳۰ هزارهکتار از اراضی این منطقه به انجام رسیده است دراین مقاله کوشیده ایم مروری جامع برفرایند جامع انجام مطالعه برنامه ریزی ارزش سیمای منابع آب دشت مغان و نتایج حاصل ازاین مطالعه درحوضه مدیریت انرژی داشته باشیم.