سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان
فرزاد روحانی شهرکی – عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبشیزداری دانشگاه صنعتی اصفهان
احمدرضا صفایی قهنویه – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیابا دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

انقلاب سأز و کشاورزی صنعتی توانست نیازهای فراوا جمعیت از جمله غذا را در کوتاه مدت با تولید کودهای شیمیایی و استفاده از آنها پاسخ دهد. به مرور زما استفاده بیرویه و نامتعادل از کودها و سموم باعث کاهک حاصلشیزی و کیفیت خاک و کاهک کیفیت محصولات شد. این مطالعه با هدف تاثیر کاربرد کودهای شیمیایی بر کیفیت زمینهای کشاورزی و اثر حذف یارانهها بر میزا مصرف کود و اقتصاد کشاورزی انجام گرفت. نمونههای خاک در مناطق کشاورزی شهر شیرین سو واقع در استا همدا در شهریور ۱۳۸۹ برداشت شد سپس غلوت فلز کأالت اندازه گیری شد. نتایج حاکی از افزایک غلوت فلز کأالت در نتیجه استفاده از کودهای شیمیای داشت. یکی از دلایل مصرف بالای کود در ایرا یارانههای بالا آ میباشد که باعث استفاده بیشتر از آ کاهک بهرهوری تحریف انگیزههای تولید نداشتن کارایی در کاربرد منابع موجود میگردد و از همه مهمتر اینکه بار مالی سنگین بر بودجه دولتی دارد. بنابراین کاهک یا حذف گام به گام یارانه مربوط به نهادههای مشرب محیط زیست باعث ایجاد منافع دوجانأه خواهد شد یعنی باعث بهأود کارایی و منافع محیطی خواهد شد.