سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان.
علیرضا سفیانیان – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان.
نوراله میرغفاری – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

انقلاب سبز و کشاورزی صنعتی توانست نیازهای فراوان جمعیت از جمله غذا را در کوتاه مدت با تولید کودهای شیمیایی و استفاده از آنها پاسخ دهد. به مرور زمان استفاده بیرویه و نامتعادل از کودها و سموم باعث کاهش حاصلخیزی و کیفیت خاک و کاهش کیفیت محصولات شد. هدف از این تحقیق اثر مصرف کود شیمیایی بر تجمع فلزات سنگین خاک می باشد. این مطالعه در مناطق کشاورزی استان همدان که از نظر مصرف کود متفاوت بودند، انجام گرفت. نمونه های خاک در مناطق کشاورزی واقع در شهرستان های کبورآهنگ و فامنین در شهریور ۱۳۸۹برداشت شد، سپس غلظت فلزات سنگین مس و نیکل در این دو منطقه مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان از روند تجمع بیشتر فلزات مس و نیکل در مناطق کشاورزی شهرستان کبودرآهنگ به دلیل مصرف بالاتر کودهای شیمیایی داشت. می توان گفت استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی باعث آلودگی و کاهش کیفیت خاک شده است. بنابراین بهتر است برای تخفیف اثرات مضر کودشیمیایی و رسیدن به پایداری در کشاورزی به روش های دیگر مثل تناوب های زراعی، بقایای گیاهی، کود سبز، کودهای آلی، مبارزه بیولوژیک و … روی آورد.