سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه بابائی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد،)
حمید حاتمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
ملیحه صمدی کاظمی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد،

چکیده:

به منظور تاثیر کودهای نیتروژنه بر خصوصیات فیزیولوزیکی گوجه فرنگی رقم سوپرچف پژوهشی بر اساس طرح فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۹۰ در مزرعه آموزشی هنرستان کشاورزی اسفراین به اجرا در آمد.عوامل آزمایشی شامل منابع مختلف کود نیتروژن در سه سطح (اوره، فسفات نیترات آمونیوم و دی آمونیوم فسفات) و مقادیر متفاوت کود نیتروژن در چهار سطح (صفر بعنوان شاهد ۱۰۰و۱۵۰و۲۰۰ کیلوگرم در هکتار) بود. به منظور بررسی تاثیر مقادیر و منابع کود نیتروژنه به کار رفته بر روی تیمارهای مورد آزمایش در مراحل مختلف رشد از گیاه نمونه برداری شد و سپس برخی ازخصوصیات کمی و کیفی نمونه ها مورداندازه گیری قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه آماری نشان داد که تاثیر منابع و مقادیر کود نیتروژن و همچنین اثر متقابل این دو بر روی صفاتی مانند وزن خشک میوه و برگ، شاخص سطح برگ،تعداد میوه، شاخص کلروفیل و ویتامین ث معنی دار شد، همچنین عملکرد میوه نیز در سطح ۵% معنی دار شد. با افزایش میزان کود، وزن خشک برگ، شاخص سطح برگ، تعداد میوه و عملکرد افزایش یافتند، ولی در صفاتی نظیر ویتامین ث و وزن خشک میوه ، چنین روندی مشاهده نشد. با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه بیشترین عملکرد میوه گوجه فرنگی به مقدار ۶۲۰۸ کیلوگرم در هکتار با مصرف ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار از منبع کود اوره به دست آمد.