سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

تورج اسدی – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

انجام پژوهش هایی به منظور مصرف بهینه کود بویژه کودهای نیتروژنی در راستای مدیریت زیست محیطی وتولید مناسب با کمترین میزان مجاز غلظت نیترات در میوه برای حفظ سلامتی افراد جامعه ضروری بنظر می رسد.این پزوهش به منظور تعیین مقدار مصرف بهینه کودهای نیتروژنی در زراعت دو رقم گوجه فرنگی انجام گرفت، به طوری که هم مناسب ترین عملکرد و هم کمترین غلظت نیترات درمیوه (کمتر از حد مجاز) حاصل گردد . آزمایش بصورت ،( فاکتوریل و در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و شامل فاکتور های، رقم گوجه فرنگی (سانسید و ان ۳منبع کود نیتروژنی (اوره و سولفات آمونیوم)، زمان برداشت (صبح و عصر) ودرپنج سطح مصرف نیتروژن اجراگردید .پاسخ های گیاهی شامل عملکرد و مقدار غلظت نیترات در میوه بود. نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار های Excell و SPSS موردبررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت. براساس نتایج حاصله از تحقیق و باتوجه به حد بحرانی سمیت نیترات بر اساس گزارش WHO یعنی میزان ۳۰۰ میلی گرم نیترات در هر کیلوگرم میوه تازه و در نظر گرفتن نوع کود ارزان تر و در دسترس تر و عملکرد ارقام مورد استفاده در منطقه توصیه می شود با مصرف سطح کودی ۱۸۰کیلوگرم نیتروژن خالص از منبع کودی اوره و استفاده از رقم ان ۳ به عنوان رقم مناسب تر و برداشت در زمان عصر می تواند بیشترین راندمان را در کشت گوجه فرنگی در منطقه داشته باشد..