سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پیام فیضی دولت آبادی – کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان.
پوریاولی فیضی دولت آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید شیروانی دوست – کارشناس ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.

چکیده:

دامنهای از مقدار رطوبت خاک که در آن محدودیتهای رشد گیاه در ارتباط با پتانسیل آب، تهویه و مقاومت مکانیکی، در کم- نامیده میشود. این پژوهش برای ارزیابی اثرهای بافت خاک (LLWR ) ترین حد خود باشد، دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت انجام گرفت. با استفاده از نمونه خاک دستنخورده برداشتشده از دو مزرعه با بافت لوم رسی و لوم LLWR و AWC بر اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که LLWR شنی، منحنی مشخصه رطوبتی و مقاومت مکانیکی خاک تعیین شده و در نهایت بیشتر تاثیرگذار بود. این روند در خاک لوم رسی شدیدتر AWC نسبت به LLWR تغییرهای ساختمانی خاک در اثر تراکم بر از خاک لوم شنی مشاهده شد.