مقاله اثرات محلول پاشی کلسیم، روی و نیتروژن بر رشد رویشی، زایشی و انبار مانی توت فرنگی رقم سیلوا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۳۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: اثرات محلول پاشی کلسیم، روی و نیتروژن بر رشد رویشی، زایشی و انبار مانی توت فرنگی رقم سیلوا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد رویشی
مقاله سطح برگ
مقاله کیفیت
مقاله وزن میوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لولایی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم آبادی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت حور شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی اثرات محلول پاشی نیتروژن، کلسیم و روی بر رشد رویشی، زایشی و انبارمانی توت فرنگی رقم سیلوا، این آزمایش در باغ توت فرنگی شهرستان گرگان به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۲۷ تیمار و ۳ تکرار به اجرا در آمد. تیمارها عبارت از سولفات روی (صفر، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ پی پی ام)، کلرید کلسیم (صفر، ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ پی پی ام) و اوره (صفر، ۱۰۰ و ۲۰۰ پی پی ام) بود. شاخص های رشد رویشی و زایشی شامل سطح برگ، تعداد طوقه، عملکرد و انبارمانی میوه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین شاخص سطح برگ مربوط به تیمار اوره ۲۰۰ پی پی ام، کلرید کلسیم ۱۰۰۰ پی پی ام و سولفات روی ۲۰۰۰ پی پی ام بود. همچنین در تیمار اوره ۱۰۰ پی پی ام، کلرید کلسیم ۱۵۰۰ پی پی ام و سولفات روی ۱۰۰۰ پی پی ام بیشترین درصد انبارمانی میوه بود. نتایج نشان داد که غلظت اوره ۲۰۰ پی پی ام، کلرید کلسیم۱۵۰۰ پی پی ام و سولفات روی ۱۰۰۰ پی پی ام بیشترین تاثیر را بر روی تعداد طوقه داشته است. در تیمار اوره ۲۰۰ پی پی ام، کلرید کلسیم ۱۵۰۰ پی پی ام و سولفات روی ۱۰۰۰ پی پی ام بیشترین تاثیر را بر روی تعداد میوه داشته است. اوره ۱۰۰ پی پی ام، کلرید کلسیم ۱۰۰۰ پی پی ام و سولفات روی ۱۰۰۰ پی پی ام بیشترین اثر را بر روی وزن میوه داشته است.