مقاله اثرات محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم شیرودی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۴۷ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: اثرات محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم شیرودی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله تولید پایدار
مقاله عملکرد دانه
مقاله روی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده سیدحسام الدین
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی دامغانی عبدالمجید
جناب آقای / سرکار خانم: دلخوش بابک
جناب آقای / سرکار خانم: محدثی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با هدف بررسی تاثیر محلول پاشی کلات سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات برنج تنکابن با ۵ تیمار صفر، ۲، ۴، ۶ و ۸ در هزار محلول پاشی کلات سولفات روی با چهار تکرار در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. محلول پاشی در سه مرحله به ترتیب یک ماه پس از انتقال نشاء به مزرعه اصلی، پس از گلدهی و مرحله شیری شدن دانه انجام شد. نتایج نشان داد تیمار محلول پاشی کلات سولفات روی تاثیر معنی داری بر وزن هزار دانه، تعداد پنجه در متر مربع، تعداد خوشه چه در خوشه و درصد خوشه چه پر داشت. در غلظت ۲ در هزار، بیشترین وزن هزار دانه و پنجه در متر مربع و تعداد خوشه چه در خوشه به دست آمد و کمترین مقادیر این شاخص ها در تیمار شاهد مشاهده شد. از آنجایی که روی به عنوان یک عامل ساختمانی، متابولیسم کربوهیدرات ها و ساخت پروتئین ها عمل می کند، نتایج این آزمایش می تواند ناشی از تاثیرات مثبت روی بر فیزیولوژی رشد و تولید عملکرد در برنج باشد. غلظت ۲ در هزار بهترین عملکرد و اجزای عملکرد را داشت و کاربرد سولفات روی در این سطح، از نظر اقتصادی نیز قابل قبول خواهد بود و تاثیر مثبتی بر افزایش عملکرد برنج دارد.