سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لاله اسحاق دواتگر –

چکیده:

در این پژوهش به منظور کاهش اثرات زیست محیطی مواد نگهدارنده وافزایش سلامت مصرف کنندگان وطرفداران گل های بریده از دو نوع محلول نگهدارنده دایم بی ضرر زیستی، شامل تیمار عصاره های گیاهان دارویی استویا در چهار سطح( ۲/۰و۱/۰ppmو،۲,۱g/l)، آویشن در دو سطح (۱/۰ و ۲/۰ ppm) وتیمار هورمونی اسید جیبرلیک در دوسطح(۲۵و۳۰ppm)، بنزیل آدنین با دو سطح (۱۵۰ و۲۵۰ ppm) سولفوسالیسیلیک اسید با دو سطح ppm 100،۲۰۰به همراه دو نوع تیمار پالس شامل: ۱) کلرید کلسیم۴ %+ ساکارز۳ % و ۲)آب مقطر بمدت بیست و چهار ساعت (به جای تیمارهای شیمیایی که با اثرات آلایندگی ومضر زیست محیط همراه بود) برمیزان خمیدگی درعمر گلجایی گل شاخه بریده رز رقم Dolce Vita(با عمر گلجایی ۷روز) ، در قالب طرح کاملاً تصادفی و سه تکرار بررسی شد. نتایج حاصله نشان دادند از بین دو نوع تیمارموقت، پالس آب مقطرافزایش خمیدگی شاخه گل وپالس کلرید کلسیم وساکارز ممانعت از خمیدگی را سبب شدند. ازبین اثرات متقابل پالس وتیمار گیاه دارویی، آویشن ۱/۰و۲/۰ppm به همراه پالس کلرید کلسیم وساکارز باعث ممانعت از خمیدگی واستویا ۱و ۲ g/l به همراه پالس آب مقطر افزایش خمیدگی را در برداشت واز بین اثر متقابل پالس وتیمار دایم هورمونی، اسید جیبرلیک ۲۵ ppmبه همراه پالس آب مقطر باعث ممانعت از خمیدگی شد، این در حالی است که ۵-سولفوسالیسیلیک اسید ۲۰۰ppmبه همراه پالس آب مقطر بیشترین میزان خمیدگی را سبب شد.