سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی خیاط – دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد و بورسیه تحصیلی دانشگاه بیرجند
علی تهرانی فر – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا وظیفه شناس – دانشجوی دکتری

چکیده:

مطالعات محدودی مبنی بر تاثیر محلوپاشی مواد مغذی بر خصوصیات انار وجود داشتند. این تحقیق بمنظور بررسی اثرات نیترات پتاسیم بر کیفیت انار انجام شد. تیمارها عبارت بودند از: ۱) آب مقطر که بعنوان شاهد انتخاب شد؛ ۲) نیترات پتاسیم با غلظت ۲۵۰میلیگرم بر لیتر بهمراه مویان؛ ۳) نیترات پتاسیم با غلظت ۵۰۰ میلیگرم بر لیتر بهمراه مویان، که همه تیمارها در زمانی انجام شد که قطر میوه ۳۰ میلیمتر بود. خصوصیات آبمیوه، پوست و آریل و همچنین اجزای کیفیت میوه بعد از برداشت محصول بررسی شدند. نتایج نشان داد نیترات پتاسیم ۲۵۰ میلیگرم بر لیتر سبب افزایش میزان آبمیوه و وزن در قیاس با شاهد و تیمار ۵۰۰ میلیگرم بر لیتر شد. افزایش غلظت نیترات پتاسیم سبب کاهش طول و قطر آریل گردید. بالاترین میزان مواد جامد محلول و ویتامین ث در تیمار ۲۵۰ میلیگرم بر لیتر حاصل شد هرچند تفاوت معنی داری بین تیمارها در مورد اسدیته و واکنش آبمیوه مشاهده نشد. این یافته ها نشان می دهند که کاربرد این ماده در مراحل اولیه از رشد میوه انار می تواند خصوصیات آن را تحت تاثیر قرار دهد.