سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رقیه طالبی حبشی – کارشناس ارشد باغبانی

چکیده:

به منظور بررسی تغییرات اسیدیته میوه های توت فرنگی رقم سلوا پرتوتابی UV-C دردوزمان ۵و۱۵ دقیقه ای و غوطه وری درمتیل جاسمونات با سه غلظت شاهد ۱و۳ میکرومول برلیتر بکارگرفته شد پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل Dummy Plot درقالب طرح کاملا تصادفی در۸ تکرار انجام شد میوه های توت فرنگی پس از برداشت و بعد از انجام تیمارهای موردنظر ۱۴ روز در سردخانه دردمای +۲±۲ و رطوبت نسبی ۹۵% نگهداری شدند بلافاصله بعد از تیمار و در پایان دوره انبارداری صفاتی مانند اسیدیته کل TA اسید اسکوربیک ویتامین C و PH میوه ها مورد ارزیابی قرارگرفتند نتایج نشان دادک هاثرات متقابل پرتوتابی پنج دقیقه ای و غوطه وری درمتیل جاسمونات به غلظت یک میکرومول برلیتر باعث افزایش PH درطی ۱۴ روز انبار داری گردید. از طرفی تیمار پرتوتابی براسید اسکوربیک اثر معنی داری داشت همچنین اثر متیل جاسمونات برروی tA,PH معنی دار بود.