مقاله اثرات متقابل لیزین و ال کارنتین بر فاکتورهای رشد و برخی از پارامترهای کیفی خون در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۸۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: اثرات متقابل لیزین و ال کارنتین بر فاکتورهای رشد و برخی از پارامترهای کیفی خون در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ال کارنتین
مقاله لیزین
مقاله ضریب تبدیل غذایی
مقاله پارامترهای کیفی خون
مقاله قزل آلای رنگین کمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اوانی عابد
جناب آقای / سرکار خانم: توکل ساره
جناب آقای / سرکار خانم: فغانی لنگرودی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی مهرنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات متقابل لیزین و ال کارنتین (تارترات) بر رشد و برخی پارامترهای کیفی خون در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان، آزمایشی با ۹۰۰ قطعه بچه ماهی با میانگین وزنی ۵۰ گرم به مدت ۲ ماه انجام گرفت. بچه ماهیان آزمایشی در یک طرح کاملا تصادفی به ۳۰ گروه ۳۰ قطعه ای در ۱۰ تیمار و ۳ تکرار تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی شامل؛ (لیزین ۰٫۵ و ال کارنتین ۰٫۵)، (لیزین ۱ و ال کارنتین ۱)، (لیزین ۱ و ال کارنتین ۱٫۵)، (لیزین ۰٫۵ و ال کارنتین ۱٫۵)، (لیزین ۱٫۵ و ال کارنتین ۰٫۵)، (لیزین ۰٫۵ و ال کارنتین ۱)، (لیزین ۱ و ال کارنتین ۰٫۵)، (لیزین ۱٫۵ و ال کارنتین ۱)، (لیزین ۱٫۵ و ال کارنتین ۱٫۵) و (لیزین ۰ و ال کارنتین ۰) گرم در کیلوگرم جیره بود. نتایج نشان داد که میزان درصد بقا، افزایش وزن و شاخص رشد ویژه در سطح (لیزین ۰٫۵ و ال کارنتین ۱) گرم در یک کیلوگرم جیره افزایش معنی داری یافت. به طور مشابه ضریب تبدیل غذایی نیز در اثر مصرف (لیزین ۰٫۵ و ال کارنتین ۱) گرم در کیلوگرم جیره، در مقایسه با جیره شاهد بهبود نشان داد. همچنین در بررسی پارامترهای کیفی خون، گلوکز، کلسترول، کراتینین و آلبومین کاهش معنی داری یافت، در حالی که میزان توتال پروتئین خون تحت تاثیر این ترکیب نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری داشته است. بر اساس پژوهش صورت گرفته ترکیب لیزین و ال کارنتین تارترات به خصوص در سطح لیزین ۰٫۵ و ال کارنتین ۱ گرم در کیلوگرم جیره غذایی توانسته است ضمن افزایش میزان رشد و درصد بقا، ضریب تبدیل غذایی را کاهش دهد، ضمن این که این ترکیب و سطح بیان شده موجب بهبود پارامترهای کیفی خون در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان را فراهم آورده است.