سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد اسدی گنجی – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
محمد خشنود خناچاه، – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات .

چکیده:

امروزه کارآفرینی به شدت به بسترهای فناوری اطلاعات وابسته است و از آن بهره زیاادی مای گیارد . از ساوی دیگارتوسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات خود مرهون کارآفرینی است . فعالیت های کارآفرینانه باعث شناخت نیازها، خلق ایده ها و تولد فناوری ها می شوند . هدف از نگارش این مقاله این است که به شایوه کتابخاناه ای و ماروری باه بررسای اثارات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و کارآفرینی بپردازد. به طور کلی تحقیق نشان می دهدکه رابطه تعاملی دو سویه میاان کارآفرینی و فناوری اطلاعات برقرار است. لذا، دولت ها باید هر چه بیشتر بسترهای موردنیاز کارآفرینی در حوزه فنااوری اطلاعات و ارتباطات که همان شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی است را توسعه و تقویت نمایند