سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ژانت امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اصفهان
شکوفه انتشاری – استادیار دانشگاه پیام نور اصفهان
کوروش دلاور – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
مهشید سعادتمند – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده:

سیلیکون موجب افزایش مقاومت و سختی در بافت های گیاهی می شود . در این تحقیق نقش سیلیکون در متعادل سازی اثرات مخرّب کادمیوم در گیاه Echium Fish. & C. A. Mey amoenum مورد بررسی قرار گرفت. گیاه مورد نظر در شرایط گلخانه ای کشت داده شد و وقتی به مرحله ۷ برگی رسید، تیمار سیلیکون ( از سدیم تری سیلیکات ، ۳(Na2(SiO2) با ۵ غلظت ۰، ۰/۲ ، ۰/۵ ، ۰/۷ و ۱/۵ میلی مولار آغازشد. سپس گیاه در معرض تیمار نمک کلرید کادمیوم ، با ۲ غلظت ۳۰ و ۹۰ میلی مولار، قرار گرفت. سپس اثر این دو عنصر بر برخی پارامترهای مورفولوژیکی مانند : رشد طولی ریشه،رشدطولی اندام هوایی،وزن بافت تازه گیاهی و وزن خشک بررسی شد. نتایج نشان داد که کادمیوم به طور اختصاصی مقدار رشد را کاهش داده است. سیلیکون با افزایش مقاومت گیاهان تحت تأثیراسترس، کاهش رشد ناشی از کادمیوم را تعدیل کرد.