سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی قیصری – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سید مجید میرلطیفی – استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
محمد جواد زارعیان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات متقابل آب و کود نیتروژن بر عملکرد ذرت علوفه ای (سینگل کراس ۷۰۴) آزمایشی مزرعه ای در طی سال های ۸۲ و ۸۳ انجام گرفت. برای آبیاری مزرعه، از یک سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت استفاده شد. آزمایش در سه سطح کودی صفر(N0)، ۱۵۰(N150) و ۲۰۰(N200) کیلوگرم نیتروژن در هکتار و چهار سطح آبیاری بر اساس نسبتی از کمبود رطوبت خاک (SMD) شامل ۰٫۷SMD، ۰٫۸۵SMD، ۱SMD و ۱٫۱۳SMD با استفاده از طرح آماری کرت های نواری در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. برای هر کدام از سطوح آبیاری، مقدار ماده خشک تولیدی بر حسب مقدار آب مصرفی (ETc) برای هرکدام از مقادیر کوددهی، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، کمبود عملکرد نسبی در برابر کمبود تبخیر و تعرق نسبی، با استفاده از مفهوم ضریب حساسیت گیاهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار آب مصرفی گیاه، مقدار ماده خشک تولید شده برای تمامی مقادیر کود دهی افزایش می یابد. لیکن با مقایسه مقادیر ضرائب حساسیت به دست آمده، مشخص گردید که ذرت علوفه ای در نتیجه اعمال تنشرطوبتی بیشتر، به مقادیر کود نیتروژن زیاد حساس تر می شود.