سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سارا شریفی حسینی – اعضا هیئت علمی گروه پژوهشی حاصلخیزی خاک و توسعه پایدار جهاد دانشگاهی خ
علی شهبازی –
عبدالرحمن یزدی پور –
مریم شایان –

چکیده:

درجنگ خلیج فارس بیش از ۸-۶ میلیون بشکه نفت خام درخلیج فارس ریخته شد که مقادیرعظیمی از این آلودگی ها به خاک خوزستان منتقل گردیدها ست وجود این خاکهای آلوده یک خطر جدی برای محیط زیست بشمار رفته و اصلاح آنها امری جدیست برای دستیابی به این مهم روش زیست پالایی کنترل، کاهش و حذف آلودگی از محیط زیست با استفاده از افزایش فعالیتهای بیولوژیکی محیط مورد مطالعه قرارمیگیرد دراین بررسی نفت خام با غلظت ۱% برسطح خاک اسپری و سپس لجن فاضلاب به عنوان تیمار غذایی در ۳ سطح ۰، ۵۰ و ۱۰۰ تن درهکتار به خاک اعمال گرددی پس از مدت زمان ۵ و ۱۰ هفته ماندگاری تحت شرایط رطوبتی و هوادهی مناسب از ظروف نمونه برداری بعمل آمد شمارش باکتریهای هتروتروفیک تجزیه کننده هیدروکربن با استفاده از روش MPN درصد کاهش نفت از طریق استخراج بوسیله دستگاه سوکسیله واندازه گیری بوسیله گاز گروماتوگرافی انجام گرفتند. نتایج نشان داد که جمعیت باکتری های هتروترفیک تجزیه کننده از مقدار ۶×۱۰ ۲ کلونی درواحد برگرمخاک درنمونه شاهد به حدود ۲×۱۰ ۱- رسید و نسبت C/N در خاک از ۶ به کمتر از سه کاهش یافت تیمارهای اعمال شده باعث تجزیه ۶۰-۴۵% از آلودگی نفتی درخاک شدند و نتایج کروماتوگرافی گازی نیز کاهش در کلیه مقادیر نرمال آلکان ها و ایزوپرنوئیدها مانند فیتان و پریستان را نشان داد بنابراین اعمال تیمار لجن فاضلاب با غلظت ۱۰۰ تن درهکتار به خاکهای آلوده به نفت به مدت زمانی ۵ هفته یک تیمار بهینه برای خاکهای آلوده به نفت منطقه می باشد.