سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماء ضیاءالدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبی
شکراله اصغری –
فریبرز عباسی –

چکیده:

بررسی فرآیند انتقال املاح در خاک از نظر کنترل آلودگی محیط زیست از طریق جلوگیری از اتلاف عناصر غذایی از مسیر های جریان ترجیحی در خاک حائز اهمیت است. هدف از این پژوهش بررسی اثر لجن بیولوژیکی بر هدایت هیدرولیکی اشباع (Ks) و ضریب انتشار پذیری در مدل روان-ساکن (MIM) در یک خاک لوم آهکی منتخب از مزرعه تحقیقاتی بابلان دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی بود. لجن بیولوژیکی حاصل از فاضلاب کارخانه پتروشیمی تبریز به مقادیر صفر، ۱۱/۱۱، ۲۲/۲۲، ۳۳/۳۳،۴۴/۴۴ گرم بر کیلوگرم خاک هوا خشک (به ترتیب معادل صفر، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ تن در هکتار) در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با سه تکرار طی شش ماه در گلخانه به کار گرفته شد. نتایج نشان داد به کارگیری لجن در مقادیر ۲۵ تا ۱۰۰ تن در هکتار از طریق کاهش معنی دار Ks به ترتیب ۳۴/۵۵ تا ۷۲/۶۷ درصد نسبت به شاهد باعث کنترل جریان ترجیحی بروماید در خاک گردید. ضریب انتشار پذیری مدل MIMفقط در تیمار۵۰ تن در هکتار و به میزان ۴۲/۴۷ درصد و به طور معنی داری نسبت به شاهد افزایش نشان داد