سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نیره حسینی خانمیری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق ارد
شکراله اصغری – استاد یاران گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
کاظم هاشمی مجد –
شاهین اوستان –

چکیده:

به کارگیری لجن فاضلاب در عرصه کشاورزی به عنوان کود آلی، نقش به سزایی از نظر تأمین عناصر غذایی در خاک و قابلیت دسترسی آنها برای گیاه و در نهایت افزایش عملکرد محصولات کشاورزی دارد. هدف این تحقیق ارزیابی تأثیر لجن بیولوژیکی بر غلظت برخی عناصر پرمصرف در خاک آهکی و گیاه جو کشت شده در آن بود. این آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار شامل شاهد(صفر)، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ تن لجن در هکتار و در سه تکرار در گلخانه دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفت. نتایج نشان داد لجن بیولوژیکی باعث افزایش معنی دار فسفر، پتاسیم و نیتروژن در خاک و اندام هوایی و پتاسیم ریشه جو در سطح یک درصد شد ولی بر مقدار فسفر و نیتروژن ریشه جو معنی دار نگردید. مقادیر مصرفی لجن باعث افزایش نیتروژن خاک بترتیب از ۵/۸۹ تا ۸/۲۴۷ درصد نسبت به شاهد گردیدند.