سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

محمدمهدی سلطان دلال – گروه میکروب شناسی، دپارتمان پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت،دانشگاه عل
محمدحسین یزدری – گروه میکروب شناسی، دپارتمان پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت،دانشگاه عل
زهیر هولاکویی – ‐بخش ایمنولوژی د،دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
مرضیه هولاکویی – ‐آزمایشگاه ایمنولوژی مولکولی، دپارتمان ایمنولوژی، انستیتو پاستور

چکیده:

لاکتوباسیلوس ها رایجترین میکروارگانیسم های مورد استفاده بعنوان پروبیوتیک می باشند. خواص ضد توموری این دسته از باکتریها در مطالعات گوناگون نشان داده شده ، این خواص احتمالابدلیل وجود ویژگی ایمنومدولاتوری یا تنظیم کننده سیستم ایمنی مربوط به این باکتریها می باشد .در مطالعه حاضر هدف بررسی اثرات لاکتوباسیلوس کازئی بعنوان پروبیوتیک برروند رشد تومورو وضعیت موشهای مبتلا به سرطان پستان می باشد.