سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا کازرانی – بخش فیزیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
نرجس لطیفی پور – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

چکیده:

بر اساس پژوه شهای اخیر، انار در پیشگیری از بیماری های قلبی- عروقی نقش دارد. با اینحال بر اساس منابع موجود گزارشی در رابطهبا اثرات قلبی دانه انار در دسترس نمی باشد. در این رابطه قلب مجزای موش صحرایی(n=7به روش لانگن دورف مورد مطالعه قرار گرفت. پس از تثبیت قلب به مدت حداقل ۲۰ دقیقه، عصاره اتانولی( ۸۰ %)لیوفیلیز شده دانه انار در غلظ تهای ۱ ۲ و ۴ درصد (به ترتیب و به مدت ۵ دقیقه) به محلول کربس ورودی به قلب افزوده شد. پارامترهای مورد مطالعه عبارت بودند از اینوتروپی، کرونوتروپی و فشار پرفوزیون کرونر. میانگین ضربان قلب در طی دوره آزمایش در محدوده ۲۱۹-۱۸۴ضربان در دقیقه قرار داشت و در اثر افزودن عصاره دانه انار تغییر معنی داری نشان نداد. میانگین فشار داخل بطنی قبل از افزودن عصاره ۷۸/۶میلی متر جیوه بود و پس از آن تفاوت معنی داری نداشت. متوسط فشار پروفوزیون داخل کرونر در آغاز ۷۵ میلی متر جیوه بود و با ۲ میلی متر نوسان، تغییر معنی داری در طی مدت آزمایش نشان نداد. بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش،عصاره دانه انار هیچ گونه تأثیر معنی داری بر اینوتروپی و کرونوتروپی قلب ویا تونوس شریان کرونر به جای نم یگذارد