سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صالح شهابی وند – گروه علوم گیاهی ، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران
حسن زارع مایوان – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم ، دانشگاه مراغه ، مراغه
احمد آقایی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه مراغه ، مراغه
عوض سبقی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه مراغه ، مراغه

چکیده:

تاثیر قارچ های مایکرویز آربوسکولار Glomus mosseae و آندوفیت ریشه Piriformospora indica بر میزان گلوتاتیون ( به عنوان یکی از آنتی اکسیدان های مهم غیر آنزیمی ) کل ، اکسید و نسبت گلوتاتیون اکسید به کل در برگ و ریشه گندم رقم هما تحت مقادیر مختلف کامیوم در خاک ، مورد بررسی قرار گرفت . آزمایش شامل چهار تیمار (Glomus mosseae ، Piriformospora indica تقلیح توام Glomus mosseae + Piriformospora indica و شاهد ) و هر تیمار شامل چهار سطح کادمیوم (۰، ۰٫۳، ۰٫۶، و ۰٫۹ میلی مولار ) بود. با افزایش غلظت کادمیوم در خاک، میزان گلوتاتیون کل و اکسید در برگ و ریشه بطور معنی داری افزایش یافت . حضور قارج مایکوریز ، گلوتاتیون کل برگ را در سطح ۰٫۳ و حضور قارج آندوفیت (تنها یا توام با قارچ مایکوریز ) میزان گلوتاتیون کل برگ را در سطوح ۰٫۳ و ۰٫۶ میلی مولار و گلوتاتیون کل ریشه را در سطح ۰٫۶ میلی مولار کادمیوم افزایش داد . در مجموع قارچ مایکوریز در غلظت پایین کادمیوم و قارچ آندوفیت در غلظتهای پاییین و متوسط کادمیوم ، تاثیر مثبتی بر خزانه گلوتاتیون گیاه به ویژه در برگ های دارند هر چند که اثر قارچ آندوفیت در افزایش میزان گلوتاتیون کل بیشتر از قارچ میاکوریز بود.