سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هاشم آرام – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه زنجان
احمد گلچین – استاد خاکشناسی دانشگاه زنجان
محمد امیر دلاور – استادیار خاکشناسی دانشگاه زنجان
اکبر نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه زنجان

چکیده:

بمنظور بررسی تاثیر قارچ آربوسکولار میکوریز(گلوموس موسائه) بر غلظت فسفر گیاه شبدر برسیم یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال ۱۳۹۰ اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل سطوح مختلف آلودگی خاک به روی (۰، ۵، ۱۰، ۲۰، ۴۰ و ۸۰ میلی گرم روی در کیلو گرم خاک) و سطوح تلقیح و عدم تلقیح با قارچ آربوسکولار میکوریز بود. نتایج نشان داد با افزایش غلظت روی خاک، غلظت فسفر اندام های هوایی و ریشه گیاه کاهش یافت. بطوریکه سطح ۸۰ میلی گرم روی بر کیلوگرم خاک، غلظت فسفر را در اندام های هوایی و ریشه گیاه به ترتیب ۳۸% و ۵/۴۰% نسبت به تیمار شاهد کاهش داد. تیمار تلقیح شده با میکوریز غلظت فسفر را در اندام های هوایی و ریشه گیاه به میزان ۴/۸۰% و ۷/۸۱% نسبت به تیمار تلقیح نشده افزایش داد. استفاده از این تحقیق در انجام توصیه های خاص مدیریتی در نواحی آلوده به روی موثر است.