سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید اسدی سامانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی دانشگاه ارومیه
سیاوش حسینی سرقین – عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه ارومیه
لطیفه پوراکبر – عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه ارومیه
نفیسه عظیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی دانشگاه ارومیه

چکیده:

امروزه تلاش های کشاورزی مدرن در پی کسب تکنولوژی تولید کارامد بر اساس تیمار فیزیکی بذور برای افزایش قدرت جوانه زنی و استقرار مناسب محصول می باشد. در این مطالعه اثرات فیزیولوژیک پرتوهای فرابنفش C و A روی جوانه زنی و رشد گیاهچههای گیاهان دارویی مریم گلی کبیر (Salvia sclarea) و کنگر فرنگی (Cynara scolymus ) مورد بررسی قرار گرفت و پارامترهای درصد جوانهزنی، میانگین درصد جوانه زنی ،سرعت جوانهزنی، طول ریشه چه، طو ل ساقه چه ، شاخص بنیه گیاهچه، نسبت طول ریشهچه به ساقهچه (R/S) و وزن تر گیاهچه ها اندازه گیری شد. در این آزمایش از لامپ های تولید کننده پرتوهای فرابنفش C و A جهت تیمار بذور استفاده شد و دوزهای ۲۲۵ و ۴۵۰ وات ساعت در هر متر مربع اعمال گردید. نتایج نشان داد پرتوهای فرابنفش C و A با وجود آنکه روی درصد جوانه زنی، میانگین درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی اثر معنی داری نداشتند در عین حال روی پارامترهایی همچون وزن تر، طول گیاهچه و شاخص بنیه گیاهچه اثر معنی داری نشان دادند. پرتوهای فرابنفش C نسبت به پرتوهای فرابنفشAاثرات مطلوب تری روی ویژگی های رشدی گیاهچه ها نشان دادند.