سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن معصومی – بخش زراعت. مهندسین مشاور جامع ایران.
جهانفر دانشیان – بخش دانه های روغنی. موسسه اصلاح نهال و بذر. کرج.
تقی محلوجی – بخش زراعت. مهندسین مشاور جامع ایران.
محمدعلی دهباری – بخش زراعت. مهندسین مشاور جامع ایران.

چکیده:

در تن شهای ک مآبی، رادیکا لهای آزاد اکسیژن افزایش می یابند ک ه به دل ی ل ا ثرات تخریبی به روی متابولی سم گ یاهی سبب خ سارت به آ نها می شو ند. هدف از ا ین مطال عه برر سی ا ثرات فیزیولوژ یک سطوح مخت لف آبیاری به روی پنج رقم سویا بود. سطوح آبیاری شامل سه سطح [شر ایط مطلوب آبیاری ( ۵۰ S1 تنش متوسط ( ١٠٠ S2 و تنش شدید کم آبی (S3 ١۵٠) میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A و ارقام شامل پنج رقم M و ۹ Williams*Chippewa ،T.M.S ،Clean ،L17 بودند. در این آزمایش عملکرد دانه و روغن، فعالیت دو آنزیم آنتی اکسیدانت (سوپراکسیددیسموتاز و گلو تاتیون پراک سیدآز) و هم چنین م یزان بیومارکربیو شیمیایی مالون دی آلدئ ید ( فراورده تخر یب غ شاء لیپ یدها) ا ندازه گیری شدند. بر ا ساس ن تایج بد ست آ مده ، فعال یت هر دو آ نز یم آ نتی اک سیدانت در شرایط تنش های کم آ بی در تمام ار قام ا فزایش یا فت که ن شان ده نده ف عال شدن سیستم دفاع آنتی اکسیدانی در آنها است. البته میزان بیومارکر مالون دی آلدئ ید ن یز با ا فزایش شدت تنش کم آ بی ا فزایش یا فت که ن شان ده نده ا ثرات مخرب خ شکی به روی غ شاء لیپ یدها ا ست. هم چنین ن تایج ن شان داد ند که، تنش های کم آ بی به طور م عنی داری عمل کرد دا نه و روغن را کاهش دادند در شرایط مطلوب آبیاریS1 رقم L17 بیشترین م یزان عمل کرد دا نه و رو غن ۲۸۶۹/۱۷ و ۶۳۶/۲۹ کیلوگرم درهکتار را تولید نمود در حالیکه در سطح تنش شدیدکم آبی S3 رقم Williams*Chippewa بیشترین میزان عملکرد را ۶۳۴/۹۷ و ۲۴۹/۱۹ کیلوگرم در هک تار) ن شان داد. هم چنین ا ین ر قم در بین سایر ار قام، کمتر ین م یزان کاهش عمل کرد دا نه و رو غن را از شرایط مط لوب آب یاری تا سطح تنش شدید کم آبی داشت. در بخش نتایج شیمیایی و بیوشیمیایی نیز این رقم نسبت به سایر ارقام از شرایط مطلوب آبیاری تا تنش شدید کم آبی به ترت یب حایز بی شترین و کمتر ین ا فزایش آ نتی اک سیدانت و مالون دی آلدئید بود. ب ا توجه به نتایج اشاره شده می توان نتیجه گرفت که احتمالا این رقم از خصوصیات فیزیولوژیک و زراعی بهتری نسبت به سایر ارقام برخوردار است