سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران
مهرزاد علیمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

چکیده:

جهت ارزیابی تأثیر کود دامی و قارچ میکوریزا بر صفات رویشی گیاه کدوی تخم کاغذی (cucurbita pep L.) در شرایط تنش کم آبی آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در ۴ تکرار، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقاتی فیض آباد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین انجام شد. عامل آبیاری در سه سطح شامل: ۶۰=I1 و ۱۲۰=I2 و ۱۸۰=I3 (بصورت میلیمتر تبخیرتجمعی از تشتک تبخیر کلاس A) در کرتهای اصلی که در مرحله قبل از گلدهی اعمال شد و عامل کود دامی در سه سطح شامل: ۰ و ۱۵ و ۳۰ تن در هکتار بود که به همراه قارچ میکوریزا در ۲ سطح (کاربرد و عدم کاربرد) در کرتهای فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که عامل آبیاری بر وزن خشک برگ، تعداد برگ و محتوای نسبی آب برگ تاثیر معنی داری داشت. بطوریکه اعمال تنش شدید (آبیاری ۱۸۰ میلیمتر) باعث کاهش شدید کلیه صفات مذکور شد. تیمار کود دامی نیز بر صفات وزن خشک برگ، تعداد برگ و محتوای نسبی آب برگ تأثیر معنی داری داشت و در کلیه صفات کاربرد ۳۰ تن در هکتار کود دامی تیمار برتر بود . ارزیابی اثر متقابل آبیاری و کود دامی بر محتوای نسبی آب برگ نشان داد که در کلیه سطوح آبیاری، تیمار ۳۰ تن کود دامی در هکتار نسبت به دیگر سطوح کود دامی برتری داشت. قارچ میکوریزا نیز باعث افزایش معنی دار وزن خشک برگ و محتوای نسبی آب برگ گردید. بطورکلی نتایج آزمایش حاکی از اثرات مثبت کود دامی و قارچ میکوریزا در کاهش اثرات تنش کم آبی می باشد.