سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهرداد شفیعی سروستانی – کارشناس ارشد باغبانی
مجید رجایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

از مهمترین مشکلات مناطق خشک و نیمه خشک خشکی و کمبود آب می باشد که برروی رشد و نمو گیاهان اثر می گذارد درآزمایشی جهت بررسی اثر تنش خشکی بررفتار جوانه زنی بذر اکوتیپ هایدوگونه آویشن Thymus koteschanus آویشن کوهی و Thymusdaenensis آویشن دنایی از محلول پلی اتیلن گلیکول PEG درسطوح مختلف خشکی ۰، ۰/۲-، ۰/۴-، ۰/۶-و ۰/۸-مگاپاسکال با سه تکرار اجرا شد با استفاده از نرم افزار آماری SAS با ازمایش فاکتوریل درقالبطرح کاملا تصادفی آنالیز ها انجام شد و ازآزمون LSD جهت مقایسه میانگین ها استفاده شد نتایج تاثیر تنش خشکی بربرخی صفات جوانه زنی و رشد بذرچهار اکوتیپ مختلف از دوگونه مختلف اویشن نشان داد که اثر اکوتیپ بین کلیه صفات به غیر از ضریب آلومتریک و طول ریشه چه تفاوت معنی دار وجود دارد همچنین اثرات تیمار درهمه فاکتورهای مورد بررسی از لحاظ آماری معنی دار می باشد بیشترین میزان سرعت جوانه مربوطه به اکوتیپ ۱ از گونه آویشن کوهی Thymus koteschanus و کمترین میزان سرعت جوانه زنی مربوط به اکوتیپ ۲ از گونه Thymus koteschanus می باشد.