سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اباصلت افرنجه – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه ارومیه
اسعد مدرس مطلق – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه ارومیه
عارف مردانی کرانی – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه ارومیه
روح اله جوکار – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

یکی از مهمترین بحث های موجود در زمینه ماشینهای خاج از جاده، بررسی نیروهایی است که به چرخ وارد می شود. آنالیز بار دینامیک یک خودروی در حال حرکت از اهمیت خاصی در بحث و بررسی اثرات متقابل چرخ و خاک برخ وردار است. برای دستیابی به کارایی بهینه یک ماشین خارج از جاده، اطلاع از نحوه تقابل خاک و چرخ و همچنین اثرات متقابل آنها بر روی هم امری ضروری است. حرکت چرخ از روی موانع سر راه خود نسبت به حرکت بر سطوح هموار کاملا متمایز است و از این رو با ید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. واکنش چرخ با مانع و همچنین محاسبه مقاومت وارد شده از طرف مانع از چندین جنبه قابل بررسی است، نظیر فشارهای مختلف باد تایر، بارهای عمودی و سرعت های مختلف چرخ، جنس و هندسی مختلف مانع و یا چرخ. در این تحقیق به بررسی اثرات فشار باد تایر و سرعت پیشروی و ارتفاع مانع بر ضربه دینامیکی وارد بر آزمونگر تک چرخ محرک سویل بینی پرداخته شده است. در این تحقیق دو تیمار فشار باد تایر در سه سطح ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۳۵۰ کیلو پاسکال و سرعت پیشروی در سه سطح ۱/۰۸ و ۱/۸ و ۲/۵۲ کیلومتر بر ساعت و سه سطح ارتفاع مانع قوسی شکل ۲ و ۳ و ۴ سانتی متر و با سه سطح تکرار در نظر گرفته شد. این تحقیق در سویل بین موجود در دانشگاه ارومیه انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که فشار باد تایر در سطح احتمال ۵% اثر معنی داری بر ضربه دینامیکی وارد بر چرخ دارد. همچنین نتایج حاصله نشان داد که سرعت پیشروی اثر معنی داری برضربه دینامیکی وارد بر چرخ ندارد.