سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسمن اعتمادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگ
بهاره شعبان پور – دانشیار گروه شیلات دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان
علیرضا صادقی ماهونک – استادیار گروه صنایع غذایی دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
علی شعبانی – دانشیار گروه شیلات دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان

چکیده:

ظرفیت نگهداری آب WHC به توانایی حفظ آب در گوشت اطلاق می گردد و کاهش آن در ماهیچه بعد از مرگ ماهی ضررهای اقتصادی زیادی به همراه دارد بنابراین اثرات فسفات روی ظرفیت نگهداری اب فیله های ماهی سفید Rutilus ferissi kutum نگهداری شده در یخ مورد بررسی قرارگرفت. دراین ازمایش از محلول ۲ درصد سدیم تری پلی فسفات و تتراسدیم پیروفسفات و مخلوطی از دو ترکیب استفاده گردید فیله های ماهی سفید به صورت غوطهور و جداگانه درمحلولهای فوق تیمار شدند پس از غوطه وری و گرفتن ابچک در بسته های پلاستیکی زیب دار بسته بندی و سپس درجعبه های یونولیت قرارگرفتند و در طی ۱۵ روز و به فواصل زمانی ۳ روز WHC آنها با استفاده از عمل سانتریفیوژ ارزیابی شد نتایج به دست امده نشانداد که اگرچه افزودن فسفاتهای مختلف در فیله ها از نظر اماری اختلاف معنی داری نداشت ولی د رکل WHC ماهیچه ماهی را در سطح بالاتری از نمونه های شاهد قرار داد.