سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی رحیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
سهیلا رضایی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

چکیده:

به منظور بررسی اثرفاضلاب و فسفر برخصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی جو رقم محلی درمنطقه بویراحمد درشرایط گلخانه ای آزمایشی بصورت فاکتوریل ودرقالب طرح کاملا تصادفی درمنطقه بویراحمد و درسال زراعی ۸۹ اجرا گردید تیمارهای آزمایش شامل تیمارفاضلاب دائم تیمار یک درمیان فاضلاب دائم و آب معمولی تیمار آب معمولی و سطوح فسفر ۰و۵۰و۷۵ کیلوگرم درهکتار ازمنبع سوپرفسفات تریپل بودند آنالیز داده ها استفاده ازنرم افزار sas و مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن انجام گرفت نتایج نشانداد که اثراصلی فاضلاب روی سرعت رشد نسبی CGR درسطح ۱درصد معنی دار بود و تیمار فاضلاب دائم حداکثر ۲/۹۸۴۴CGR را داشت طول ساقه ۵۳/۲سانتی متر طول ریشه ۲۴/۸سانتی متر و شاخص سطح برگ ۳/۸۵۴LAI درتیمار فاضلاب دائم با بیشترین مقدار درکلاس اول a قرار گرفتند اثراصلی فسفربرCGR درسطح ۱درصد معنی دار بود تیمار ۷۵کیلوگرم درهکتارفسفر حداکثر ۱/۹۲۳۷CGR کیلوگرم درهکتار شاخص سطح برگ ۳/۸۶۴LAI ارتفاع ساقه ۵۰/۸سانتی متر و طول ریشه ۲۳/۵سانتی متر را حاصل نمود.