سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی رحیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
سهیلا رضایی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

چکیده:

به منظور بررسی اثرات فاضلاب و سولفات روی برعملکرد و اجزای عملکرد گندم درسال ۱۳۸۹ آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۹ تیمار و در۳ تکرار درمنطقه یاسوج اجرا گردید تیمارهای آزمایش شامل تیمار فاضلاب و تیمار یک درمیان فاضلاب دائم و آب معمولی و تیمار آب معمولی و سطوح سولفات روی ۰و۵۰و۷۵ کیلوگرم درهکتار بودند آنالیز داده ها استفاده ازنرم افزار sas و مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن انجام گرفت نتایج نشان داد که اثر اصلی فاضلاب روی عملکرد دانه درسطح ۱درصد معنی دار بود و تیمارفاضلاب دائم حداکثر عملکرد دانه ۴۴۳۶۷/۵۱ کیلوگرم درهکتار را داشت طول سنبله ۷/۶۶ سانتی متر و تعدادپنجه ۷/۷۲ درتیمار فاضلاب دائم با بیشترین مقدار درکلاس اول a قرارگرفتند اثراصلی سولفات روی برعملکرد دانه درسطح ۱ درصد معنی دار بود و تیمار ۷۵کیلوگرم درهکتار سولفات روی حداکثر عملکرد دانه ۳۷۴۶/۵۶ کیلوگرم درهکتار را داشت