سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسمن اعتمادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگ
بهاره شعبان پور – دانشیار گروه شیلات دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان
علیرضا صادقی ماهونک – استادیار گروه صنایع غذایی دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
علی شعبانی – دانشیار گروه شیلات دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان

چکیده:

اثرات غوطه وری د رمحلول تری پلی فسفات سدیم همراه با بسته بندی تحت خلا روی ماندگاری فیله های ماهی سفید Rutilus ferissi kutum طی نگهداری در یخ ازمایش شد از محلول ۲ درصد تری پلی فسفات سدیم برای غوطه وری فیله ها استفاده گردید بسته هایی از جنس پلی اتیلن با دانسیته کم و دارای ضخامت ۷۵ میکرومتر با قابلیت تراوایی اکسیژن ۵۲/۲atm-1 mlm-2day- و نفوذ پذیری بخار آب۲/۴gm-2day-1 وا ندازه ۳۰×۲۰cm دراین ازمایش به کار رفت پس از بسته بندی همه بسته ها با نسبت ۱ ماهی: ۱ یخ در جعبه های یونولیت قرارگرفتند و در یخچال در دمای ۴ درجه سانتی گراد نگهداری شدند بسته های تیمار شده و کنترل به صورت دوره ای مورد ازمایشات شیمیایی (pH,TBA,TVN,WHC میکروبی شمارش باکتریهای سایکروفیلیک و حسی قرارگرفتند.