مقاله اثرات غلظت های سمی عصاره خام آلوئه ورا بر برخی شاخص های خونی، ایمنی و بافت های ماهی کپور معمولی، Cyprinus carpio که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: اثرات غلظت های سمی عصاره خام آلوئه ورا بر برخی شاخص های خونی، ایمنی و بافت های ماهی کپور معمولی، Cyprinus carpio
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره آلوئه ورا
مقاله ماهی کپور معمولی
مقاله سمیت
مقاله فاکتورهای خونی
مقاله فاکتورهای ایمنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیشاهی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری بختیار
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیان بابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش اثرات غلظت های بالای عصاره خام آلوئه ورا در ماهی کپور معمولی، Cyprinus carpio بررسی گردید. به این منظور، تعداد ۲۵۰ قطعه بچه ماهی کپور (۲۰±۱٫۲ گرم) در معرض غلظت های مختلف عصاره خام آلوئه ورا قرار گرفتند و تلفات به صورت روزانه تا ۹۶ ساعت ثبت گردید. بعد از مشخص شدن ۹۶ LC50 ساعته عصاره خام آلوئه ورا با استفاده از نرم افزار پروبیت، غلظت های ۱/۵، ۱/۱۰ و ۱/۲۰ این غلظت، (۰٫۸، ۰٫۴ و ۰٫۲ گرم در لیتر) به همراه تیمار بدون آلوئه ورا به عنوان کنترل، در آکواریوم های جداگانه فراهم شد تعداد ۲۵ ماهی به هر تیمار اضافه شده و به مدت ۲۱ روز پرورش با شرایط مشابه انجام گردید. در انتهای دوره از ماهی های هر تیمار خون گیری به عمل آمده و فاکتورهای هماتولوژیک شامل: هماتوکریت، هموگلوبین، تعداد گلبول های قرمز و شاخص های گلبولی و تعداد گلبول های سفید خونی، فاکتورهای ایمنی شامل: فعالیت لیزوزیم و قدرت باکتری کشی سرم و فعالیت مسیر آلترناتیو کمپلمان بین تیمارها مقایسه گردید. نمونه های بافتی از بافت های آبشش، کبد، کلیه و طحال از ۵ ماهی در هر تیمار تهیه گردیده و ضایعات بافت شناسی بررسی شد. نتایج نشان داد که فعالیت PCV، Hb، RBC،MCW  و فعالیت لیزوزیم سرم در ماهیانی که در معرض ۰٫۸ گرم در لیتر آلوئه ورا قرار گرفته بودند در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی دار کاهش یافت (p<0.05) اما روی پارامترهای دیگری که در معرض آلوئه ورا قرار گرفته بودند، اثر معنی دار نداشت (p>0.05). در بررسی هیستوپاتولوژیک نیز به جز ضایعات مختصر آبشش، در سایر بافت ها ضایعه پاتولوژیکی مشاهده نگردید. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بر خلاف اثر مثبت عصاره آلوئه ورا در ماهی، این اثرات کاملا وابسته به غلظت آلوئه ورا می باشند.