سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ستاره آسوده – گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان
میرمسعود سجادی – گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان
پریا پرتو – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه
امراللهی بیوکی –

چکیده:

هدف از این مطالعه، بررسی اثرات هیدروکربنهای نفتی بر روی هیستوپاتولوژی کلیه در خامه ماهی ( Chanos chanos ) بود. خامه ماهیان جوان (وزن ۱/۲ ± ۶۴/۱ گرم و طول استاندارد ۱/۲ ± ۱۶/۷ سانتی متر) در معرض غلظتهای ( به متن مراجعه شود) ……… از غلظت کشنده ی (LC50- 96h) هیدروکربنهای نفتی Hydrocarbons Total Petroleum با ۳ تکرار برای هر یک و همچنین یک گروه منحصراً با آب دریا بعنوان گروه شاهد (با ۳ تکرار) قرار داده شدند. نمونه برداری از ماهیان پس از ۲۴ ساعت و ۷ روز انجام شد و نمونههای کلیه درون فیکساتور بوئن قرار داده شدند و پس از انجام مراحل پاساژ بافتی، به روش هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی شده و توسط میکروسکوپ نوری بررسی شدند. تغییراتی نظیر دژنرسانس اپیتلیوم توبولار، تغییرات هسته به صورت پیکنوز و هایپرتروفی، انسداد لومن توبولار، کست هیالین، تجمع رنگدانه، خونریزی و نکروز توبولار، تغییراتی در گلومرول و فضای کپسول بومن در بافت کلیهی این ماهیان مشاهده شد. عوارض کلی مشاهده شده در این تحقیق مشابه بوده اما شدت این آسیبها در گروههای مختلف، متفاوت بود. شدت آسیبهای هیستوپاتولوژی دراین مطالعه با غلظت هیدروکربنهای نفتی و مدت زمان در معرض قرار گیری با آلاینده، ارتباط مستقیمی داشت. نتایج نشان می دهند، این آلاینده توانایی ایجاد تغییرات زیان باری را در خامه ماهیان دارد.