سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد س
عباس هانی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

ذرت از مهمترین نباتات زراعی کشور است. به منظور بررسی عناصر روی، آهن و بر بر خصوصیات مورفولوژیکی ذرت در ۶ در ،۳ ، سال ۱۳۹۰ یک تحقیق مزرعهای در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه اجرا شد. تیمارهای کودی شامل سه سطح روی ( ۰ ۰ لاً تصادفی در T 0کام T 3 در هزار ) به صورت فاکتوریل در ال قب بلوکهای ، ۶ در هزار ) و دو سطح ر ب( ۰ ،۳ ، هزار)، سه سطح آهن ( ۰ ۰ صفات ارتفاع بوته، قطر ساقه، طول برگ، تعداد برگ، تعداد بلال، وزن خشک و تر کل گیاه و بلال، تعداد T .0T سه تکرار مقایسه شدهاند دانه در بلال، تعداد ردیف دانه، غلظت و محتو ای بر، روی و آهن در کل اجزای گیاه به تفکیک اندازهگیری شد . نتایج نشان داد که محلول پاشی سولفات آهن بروی صفت طول برگ در سطح ۵% معنی دار بوده و همچنین در ارتباط با اثرات متقابل محلول پاشی سولفات روی و سولفات آهن بروی طول برگ در سطح ۵ % معنی دار بوده درصورتی که بروی صفات تعداد برگ، ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد بلال اختلاف معنی داری مشاهده نشد.