سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرشاد ارسلانده – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی، موسسه بیوشیمی-بیوفیزیک دانشگاه علوم پ
سید مطصفی حسینی ذیجود – دانشجوی دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
جواد حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
مهدی محمودی – استاد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

چکیده:

دیابت ملیتوس با هایپرگلایسمی ناشی از نقص در ترشح یا عملکرد انسولین مشخص می‌شود. اخیرا توجه زیادی به عوامل هایپوگلایسمیک از منابع طبیعی بویژه مشتق از گیاهان شده است. در مطالعه حاضر اثرات ضد دیابتی موسیر ایرانی با مطالعه سطوح mRNA آنزیم‌های کلیدی متابولیسم کربوهیدرات‌ها، گلیکوژن فسفریلاز و فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در کبد موشهای دیابتی بررسی گردید. ۳۲ موش نر در ۴ گروه ۸ تایی قرار داده شدند. دو گروه دیابتی عصاره هیدروالکلی موسیر ایرانی (روزانه ۲ میلی لیتر) با غلظتهای ۱۰۰mg/kg و ۲۰۰mg/kg 200 و دو گروه کنترل نرمال و کنترل دیابتی نرمال سالین ۰/۹% (روزانه ۲ میلی لیتر) به مدت ۳۰ روز دریافت نمودند. در پایان دوره مطالعه نمونه های خون و کبد جمع آوری شد. سطوح قندخون و انسولین سنجیده شد و به دنبال آن آنالیز بیان ژن آنزیمهای مذکور با روش RT-PCR انجام گرفت. یافته‌های مطالعه حاضر نشان داد که موسیر ایرانی به طور معنی‌داری سطح گلوکز خون را در گروه های دیابتی کاهش و در راستای آن سطح انسولین را به طور خفیف افزایش می‌دهد. بررسی بیان ژن‌ها به روش RT-PCR نشان داد که موسیر سطح mRNA گلیکوژن فسفریلاز را به آرامی افزایش اما سطح mRNA فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز را کاهش می‌دهد. درکل، اطللاعات حاصل از این مطالعه، موسیر ایرانی را بعنوان عامل هایپوگلایسمیک و ضددیابت پیشنهاد می‌کند که اثرش را از طریق افزایش ترشح انسولین و کاهش خروج گلوکز کبدی با سرکوب فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز اعمال می‌کند.